2-7-7) اصل علت نزدیک26
2-7-8) اصل اتکایی26
2-8) تعریف بیمه بدنه27
2-9) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه27
2-10) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه27
2-11) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه28
2-12) بیمه مضاعف در بیمه بدنه28
2-13) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه29
2-14) نحوه صدور بیمه نامه بدنه30
2-15) اصطلاحات بیمه ای30
2-16) بررسی ویژگی های فردی بیمه گر32
2-16-1) طبیعت انسان33
2-16-2) ویژگی های عمده انسان33
2-16-3) ویژگی های فردی بیمه گر34
2-17) سوابق و پیشینه تحقیق38
2-18)جمع بندی41
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه43
3-2) روش تحقیق43
3- 3) جامعه آماری43
3-4) روش نمونه گیری44
3-5-1) مطالعات کتابخانه ای 44
3-5-2) مطالعات میدانی 44
3-6) روائی و پایائی ابزار اندازه گیری 45
3-6-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری45
3-6-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری46
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق46
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
4-1) مقدمه48
4-2) بخش اول آمار توصیفی48
4-3) بخش دوم آمار استنباطی51
4-3-1) آزمون فرضیه اول51
4-3-2) آزمون فرضیه دوم53
4-3-3) آزمون فرضیه سوم55
4-3-4) آزمون فرضیه چهارم 57
4-3-5) آزمون فرضیه پنجم58
4-3-6) آزمون فرضیه ششم60
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه62
5-2) نتایج تحقیق62
5-3) پیشنهادات 63
5-5) محدودیت های تحقیق64
منابع و ماخذ 66
پیوست ها 69
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 3-1) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 45
جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ46
4-1) جدول فراوانی برای متغیر جنس پاسخ دهندگان 48
4-2) جدول فراوانی برای متغیر سن پاسخ دهندگان49
4-3) جدول فراوانی برای متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان50
جدول 4-4) آزمون کای دو بین جنسیت و تمایل به خرید51
جدول 4-5) ضریب همبستگی اتا52
جدول 4-6) آزمون کولموگراف 53
جدول 4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین رفتار بیمه گر و تمایل بیمه گذاران54
جدول 4-8) آزمون خی دو بین میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید55
جدول 4-9) ضریب همبستگی اتا برای متغیرهای میزان تحصیلات بیمه گر و ترغیب بیمه گذار 55
جدول 4-10) ضریب همبستگی اسپیرمن بین نحوه بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران57
جدول 4-11) آزمون کای دو بین سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران58
جدول 4-12) ضریب همبستگی اتا بین گروه سنی بیمه گر و ترغیب بیمه گذاران59
جدول 4-13) آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران60
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 1-1) مدل مفهومی تحقیق 7
نمودار4-1)متغیر جنسیت 49
نمودار4-2) متغیر سن 50
نمودار4-3) متغیر میزان تحصیلات51
نمودار4-4)نمایش رابطه بین متغیر جنسیت و تمایل به خرید بیمه گذار52
نمودار 4-5) نمایش رابطه متغیر رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران54
نمودار4-6)نمایش رابطه بین متغیر میزان تحصیلات و تمایل به خرید بیمه گذاران 56
نمودار4-7) نمایش رابطه بین متغیر نحوه بیان وتمایل به خرید بیمه گذاران 58
نمودار4-8) نمایش رابطه بین متغیر سن و تمایل به خرید بیمه گذاران 59
نمودار4-9) نمایش رابطه متغیر صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران 60

چکیده
با افزایش رقابت بین شرکت های بیمه در زمینه بدست آوردن سهم بیشتری از بازار، مدیران این شرکت ها ناگزیر به دنبال راههایی برای کسب رضایت بیشتر و وفاداری مشتریان هستند. در این میان نقش کارکنان در صنعت بیمه بر هیچکس پوشیده نیست. بنابراین با شناسایی ویژگی های فردی بیمه گر و بررسی رابطه ی آن با تمایل به خرید بیمه گذاران، می توان صنعت بیمه را توسعه داد و فضای رقابتی بهتری را ایجاد نمود. در این پژوهش هدف کلی توسعه و پایداری صنعت بیمه می باشد که برای رسیدن به این هدف باید به جذب، حفظ و وفاداری بیمه گذاران پرداخت که این هدف هم خود با بررسی رابطه بین ویژگی های فردی بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران امکانپذیر می شود که در این باره روی نوع بیمه بدنه از بیمه اتومبیل از رشته بیمه های غیرزندگی تحقیق به عمل آمده است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است و روش پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است، زیرا روابط بین عامل ها در این پژوهش موردنظر است. جامعه آماری آن کلیه کارکنان در شعب و نمایندگی های غرب گیلان (رشت،انزلی،فومن) در بیمه البرز می باشند که حدود 136 نفر هستند. به دلیل محدودیت جامعه آماری،پرسش نامه مذبور را در اختیار کلیه آن افراد قرار می دهیم در واقع برای انتخاب نمونه از تمام شماری استفاده خواهیم کرد. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است روایی این پرسش نامه محقق ساخته را با کمک آماره ی Kmo-Bartlet که برابر 68/0 شد یا همان تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسش نامه مذبور را از طریق آلفای کرونباخ برابر 83/0 ارزیابی نمودیم که گویای روایی و پایائی (اعتبار) کافی پرسش نامه بوده است. در نتیجه بین رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران ارتباط مثبتی وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی آن 0. 74 محاسبه شده است. همچنین بین صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه ی مثبتی با ضریب همبستگی 0. 63 مشاهده شد.
واژگان کلیدی: بیمه گر، بیمه گذار، ویژگی های فردی،تمایل به خرید

1-1) مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امروزه صنایع خدماتی بخش عمده و مهمی از بازارها را در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده است که در این باره صنعت بیمه درخور توجه قرار گرفته است که برای حفظ مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی باید بهبود کیفیت خدمات خود را همواره مدنظر قرار دهد.
رشد و توسعه بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به شدت تحت تأثیر میزان رضایت مشتریان که همان بیمه گذاران آن شرکت ها می باشد که در این صورت با حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید، صنعت بیمه پایدار خواهد ماند.
یکی از تدابیر نظام اقتصادی و دارایی عصر جدید، بیمه است که در توسعه صنعتی، نقش کلیدی دارد. بیمه در کشورهای مختلف به چنان جایگاهی رسیده است که می تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه عوامل اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کند. ( همتی،1376)
امروزه بیمه را می توان یکی از ارکان مهم حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری و تضمین کننده چرخه اقتادی تلقی کرد. (ظفرقندی مطلق،1383)
بیمه یکی از نیازهای اساسی انسان است، چرا که حوادث و پی آمدهای مالی آن که مستلزم ایجاد بیمه هستند، موضوعی همگانی و جهانی گشته اند، مرگ ناگهانی، ازکارافتادگی، بیماری، بیکاری، آتش سوزی، سیل طوفان، غرق شدن، حوادث مربوط به حمل و نقل و خسارات مالی ناشی از آن و. . . به اختیارات شخصی و حرفه ای وابسته نیستند.
بیمه ابزاری ضروری است که با بکارگیری همیاری متقابل به حل مسائل عمومی بشر می خیزد و علاوه براین، عملاً هیچ جایگزینی ندارد.
1-2) بیان مسأله تحقیق
مسأله یا موضوع تحقیق که بیانگر وضعیت و مشکلی است که محقق آن را احساس می کند و درصدد دستیابی به راه حل آن می باشد عبارت است از ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران که مطالعه موردی آن بیمه بدنه در سطح شهرستان رشت در بین نمایندگی های بیمه ایران می باشد.
از آن جا که نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی صنعت بیمه است، مفهوم این اصل آن است فردی که درصدد گرفتن بیمه نامه است باید به طور قانونی اختیار بیمه کردن اموال، حادثه یا زندگی خود را داشته باشد (دهقانی،1378).
همان طور که می دانیم امروزه مشتریان حرف اول را در سازمان ها و شرکت ها می زنند و همه در پی جذب و حفظ آن ها در برابر رقبای خود هستند و با این مشکل مواجه می شوندکه مشتریان بسیار قدرتمند، باهوش و دست نیایفتنی شده اند و این در حالی است که رقابت بین سازمان ها برای جذب این چنین مشتریانی بسیار سخت وطاقت فرسا خواهد بود (رجبیون،1383). بنابراین بازاریابی ضامن بقای سازمان ها می باشد که در این زمینه شناخت ویژگی های فردی بیمه گر تأثیرگذار خواهد بود.
صنعت بیمه کشور به سرعت به سوی خصوصی سازی و آزاد سازی گام برداشته است به طوری که تاکنون شاهد فعالیت 24شرکت به ثبت رسیده و فعال در زمینه بیمه های بازرگانی در ایران هستیم، لذا بیمه گران هر روز با رقابتی فزاینده تراز قبل مواجهند و مسلماً آینده از آن بیمه گرانی خواهد بود که بتوانند روش های فروش را با واقعیت ها و مهارت های بازاریابی و فروشندگی حرفه ای خدمات بیمه ای جایگزین نمایند.
برای شرکت های بیمه شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر افزایش تمایل بر خرید بیمه گذاران بسیار مهم است زیرا شناسایی و تقویت این عوامل نه تنها موجب حفظ بیمه گذاران فعلی می گردد بلکه باعث افزایش تعداد بیمه گذاران جدید نیز خواهد شد (خالقی ماکلوانی،1386). بنابراین تحقیق حاضر روی بررسی ارتباط ویژگی های فردی بیمه گر از جمله جنسیت، سن، میزان تحصیلات، صداقت، نحوه بیان و رفتار بیمه گران با میزان تمایل بیمه گذارا به خرید خدمات بیمه ای خصوصاً بیمه بدنه است.
بعضاً دیده شده است زمانی اطلاعات درست در مورد بیمه نامه به بیمه گذار داده نمی شود یا اینکه بیمه گر در وعده ای که به بیمه گذار داده عملی نمی کند یا طرز برخورد(رفتار) با بیمه گذار مناسب نباشد، نشان می‎دهد که تمایل به خرید بیمه نامه از سوی بیمه گذار کاهش پیدا می کند زیرا صداقت در عمل از سوی بیمه گر وجود نداشته است. اگر خدمت رسانی و صداقت در عمل در اذعان عمومی حاکم شود روی تمایل به خرید بیمه گذاران تأثیر می گذارد (Shiu, 2011).
در این پژوهش بررسی روی عوامل مؤثر در تمایل افراد برای خرید بیمه نامه می باشد که محقق ویژگی‎های فردی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در خرید بیمه نامه مورد بررسی قرار می دهد و شاخص هایی را برای ویژگی های فردی بیمه گر بیان می کند که این شاخص ها از کتاب های رفتار سازمانی استیفن پی. رابینز و تئوری های مدیریت دکتر داور ونوس و مهرداد پرچ گرفته شده است.
در این پژوهش تک تک شاخص های ویژگی های فردی مورد آزمون قرار می گیرد تا مهمترین ویژگی ها مشخص شود.
به این دلیل که ویژگی های فردی بیمه گر از متغیرهای دیگری هم تشکیل می شود جای بحث و گفتگو دارد و مسئله دیگر این است که بیمه بدنه مانند برخی بیمه نامه ها اجباری نیست و تمایل به خرید آن علاوه بر ویژگی های فردی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی می باشد.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
در این تحقیق به ویژگی ها و مشخصات بارز و خاص فروشنده حرفه ای در صنعت بیمه پرداخته می شود که با شناسایی این ویژگی ها و بررسی رابطه ای که در جذب مشتری دارند بتوان گامی در جهت تحقیق اهداف والای بیمه که همانا آرامش،آسایش، پیشرفت و شکوفایی امروز و فردای جامعه است برداریم (خالقی ماکلوانی،1386).
می توان با شناسایی عوامل عمده ی تأثیرگذار بر تقاضای بیمه ی بدنه و تقویت عوامل مؤثر، تمایل بیمه گذار را برای خرید بیمه نامه افزایش داد (پزشک فلاح،1379). تمایل بیمه گذار برای خرید خدمات بیمه ای تحت تأثیر عوامل گوناگونی از قبیل ویژگی های فردی، شخصیتی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی قرار می گیرد. در راستای تحقیق حاضر به یکی از این عوامل یعنی ویژگی های فردی بیمه گر از دیدگاه بیمه گران پرداخته می شود. بررسی ویژگی های فردی بیمه گر و رابطه آن در میزان تمایل به خرید بیمه نامه از طرف بیمه گذاران از جنبه های نوآوری تحقیق حاضر است.
1-4) اهداف تحقیق
1) سنجش جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
2) سنجش رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
3) سنجش میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
4) سنجش نحوه ی بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
5) سنجش سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
6) سنجش صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران
سنجش همه‎ی گزینه های بالا برای رسیدن به اهداف کاربردی تحقیق یعنی بهبود روند فعالیت های نمایندگی ها و شرکتهای بیمه می باشد.
1-5) چارچوب نظری تحقیق
هر تحقیق به یک چارچوب نظری احتیاج دارد، چارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر براساس آن درباره روابط بین ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چارچوب نظری ضرورتاً نباید سخن پژوهشگر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی نشأت می گیرد. چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند. نظریه هایی را که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند (ظفرقندی مطلق،1383).
متغیرهای مستقل در این تحقیق، ویژگی های فردی عبارتند از: جنسیت، سن، میزان تحصیلات، رفتار، نحوه بیان و صداقت
متغیر مستقل در این تحقیق، تمایل به خرید بیمه گذاران می باشد که تحت تأثیر عوامل مختلف، باعث مؤفقیت و پایداری صنعت بیمه خواهد بود.
مدل مفهومی که در این تحقیق بیان شده است، محقق ساخته می باشد، شاخص های ویژگی های فردی با تمایل به خرید بیمه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.
جلب رضایت مشتری مقوله ای است که ریشه در تاریخ زندگی بشر، تجارت و بازاریابی دارد و تا این امر اتفاق پیدا نکند تمایل به خرید هم اتفاق نمی افتد.
1-6) مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1) مدل مفهومی تحقیق
محقق ساخته(تدوین آن توسط محقق است)
1-7) پرسش های تحقیق
1) آیا بین جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد؟
2) آیا بین رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد؟
3) آیا بین میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد؟
4) آیا بین نحوه ی بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد؟
5) آیا بین سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد؟
6) آیا بین صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد؟
1-8) فرضیه های تحقیق
1) بین جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
2) بین رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
3) بین میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
4) بین نحوه ی بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
5) بین سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
6) بین صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران رابطه وجود دارد.
1-9) تعاریف متغیرها
متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از:
جنسیت: افراد به دو دسته زن و مرد تقسیم می شوند. (مقیاس اسمی)
سن: سن افراد در این تحقیق با فاصله زمانی 10 سال مورد ارزیابی قرار می گیرد. (مقیاس نسبتی می باشد ولی با این فاصله زمانی تبدیل به مقیاس ترتیبی شده است)
میزان تحصیلات: این متغیر مربوط به تحصیلات آکادمیک افراد است. (مقیاس ترتیبی)
رفتار: عوامل ذیل رفتار های افراد را شکل می دهند:
-عوامل درونی: شامل نیازها، سائقه ها، تمایلات آن ها را کلاً انگیزه معرفی می کنیم.
-عوامل بیرونی:شامل اهداف یا محرک های خارجی(رابینز،1390 )
همه رفتارهای آدمی هدفدار است. (ونوس،پرچ،1389) طرز برخورد افراد با مشتری مورد بررسی قرار می‎گیرد که این متغیر در پرسشنامه با سؤالات 5تا8 از سوی بیمه گر مورد آزمون قرار گرفته است.
نحوه ی بیان: مربوط به متقاعد کردن بیمه گذار از سوی بیمه گر است که در این باره باید به نحوه ی ارتباط او با بیمه گذار و درک نیازهای بیمه گذار و تفهیم درست بیمه نامه برای بیمه گذاران توجه شود. این متغیر در پرسشنامه با سؤالات 1تا4 مورد آزمون قرار گرفته است.
صداقت: صداقت جزئی از اصول اخلاقی است که رعایت کردن آن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در عرصه کسب و کار مطرح شده است. (رابینز،1390) این متغیر در پرسش نامه با سؤالات 9 تا 12 مورد سنجش قرار گرفته است.
لازم به یادآوری است که بین متغیر نحوه بیان و صداقت از نظر محقق تفاوت وجود دارد، زیرا نحوه بیان مربوط به خلاقیتی است که بیمه گر باید برای جذب مشتری به کار ببرد ولی صداقت در ورای اصول اخلاقی موردنظر محقق است.

متغیر وابسته عبارت است از:
تمایل به خرید بیمه گذاران: این متغیر تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می گیرد، این عوامل یا فردی هستند مانند تأهل، سن، وضعیت شغل، میزان درآمد، میزان تحصیلات و یا غیرفردی هستند مانند میزان حق بیمه پرداختی، قیمت بیمه نامه(در اینجا نوع بدنه) یا عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(صفایی،1384)
این متغیر در پرسشنامه با سؤالات 13تا16 مورد سنجش قرار گرفته است.
1-10) قلمرو تحقیق
1-10-1) قلمرو موضوعی
این پژوهش به دنبال بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد بیمه گذاران و همچنین جذب بیمه گذاران جدید بیمه نامه های بدنه و بررسی ویژگی های فردی بیمه گر می باشد که در قلمرو مدیریت بازاریابی جای می گیرد.
1-10-2) قلمرو مکانی
این تحقیق در سطح نمایندگی های بیمه البرز در سطح برخی از شهرستان های غرب استان گیلان شامل نمایندگی های شهرستان رشت-فومن-انزلی می باشد. در شهر رشت 30 نمایندگی،در انزلی 9 نمایندگی و در فومن 3 نمایندگی وجود دارد.
1-10-3) قلمرو زمانی
از نظر قلمرو زمانی نمایندگی های بیمه ای را که در سال 1392 به فعالیت و فروش بیمه نامه و انتقال ریسک از بیمه گذار به بیمه گر می پردازند مورد بررسی قرار دادیم. به عبارتی زمان آماری تحقیق سال 1392 می باشد و زمان آمارگیری و مراجعه حضوری به نمایندگی ها برای تکمیل پرسشنامه بهار 1392 می باشد.
1-11)جمع بندی
در این فصل مسأله تحقیق تشریح شده است آن گاه چارچوب نظری تحقیق بیان گشته است و بعد از آن مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است و همینطور فرضیه های تحقیق بیان شده است و بعداز بیان فرضیه ها به تعریف متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شده است و در انتها به قلمرویی که موضوع تحقیق در آن بررسی شده اشاره شده است.

2-1) مقدمه
توسعه ی خدمات بیمه در کشور مستلزم افزایش فروش این خدمات است. به زبان دیگر در صورتی که قادر نباشیم بهترین شیوه های فروش خدمات بیمه را به کار گیریم توسعه ی این خدمات در سطح جامعه بی‎معنی خواهد بود. فروش خدمات اساساً مشکلتر از فروش کالا هاست، به این دلیل که خدمات نامحسوس می باشند و در این میان فروش خدمات بیمه امری مشکل تر است زیرا خدمات بیمه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر خدمات ناملموس تر می سازد. در این راستا از مؤثرترین روش های فروشی که می‎توان برای خدمات بیمه با ویژگی های ذکرشده به کار گرفت استفاده از نیروهای فروش یا همان بیمه گران (فروشندگان حضوری) است که تا به امروز تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که این نیروهای فروش در صنعت بیمه مؤفقیت چشمگیری کسب نکرده اند.
بیمه از جمله انتظارهای ملی تحقق نیافته در ایران است. این صنعت یکی از مکانیسم های ضروری در توسعه ی بازار ملی است و همانند دیگر نهادهای اقتصادی نیازمند تحول و بازنگری در تک تک فعالیت‎های انجام شده است. شرکت سهامی بیمه ی ایران در میان شرکتهای بیمه از برجسته ترین آنها محسوب می شود (رحیمی،1378).
در فعالیت های صنعتی، بیمه نقش مهمی را در پیکره ی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. اهمیت بیمه در زندگی اجتماعی تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت یاد می شود. بیمه نیز همانند سایر پدیده های اقتصادی از ساختارها و شرایط جدید تأثیر پذیرفته است و می بایست براساس مقتضیات زمان حرکت کند (رحیمی،1378). بنابراین باید بازاریابی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که این وظیفه برعهده‎ی بیمه گران می باشد.
امروز با توسعه ی مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به هدف های خود(بقاء) و یا فرارفتن از آن باید رضایت مشتریان خود را جلب کنند زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتری است.
امروز دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل و حیات پذیرد تقریبا”غیرممکن و دشوار است به ویژه آن که در قرن بیست و یکم تحولات تکنولوژی،حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است. برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتومبیل است که متعاقب آن بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بخشهای صنعت بیمه تبدیل شده است. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز بیمه ها نیز از زوایای مختلف و باشتاب توسعه یافته اند.
از دید شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است، زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با آن سروکار دارند. به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری(بیمه گذار) و جلب رضایت اوست.
مؤسسات پیشتاز در امر بیمه همه ساله با استفاده از انواع وسایل و امکانات سعی می کنند از تقاضای واقعی بیمه گذار مطلع شوند و تولیدات خود را منطبق با این نیاز طراحی و عرضه کنند و درباره ی بیمه گذار به عنوان تنها ممر درآمد خود تلاش کنند.
برخلاف کشورهای توسعه یافته، در کشورهای توسعه نیافته و یا روبه رشد،به صنعت بیمه چنان که باید و شاید توجه نمی شود بیمه ی اتومبیل با بیش از نیم قرن فعالیت، از رشته هایی است که عده ی زیادی با آن آشنایی دارند. با این وجود، آمار وارقام مربوط به بیمه ی اتومبیل به ویژه بدنه ی آن اصولاً خوشایند نیست (رجبی تر به تر،1386).
در این پژوهش در رابطه با بیمه گرانی است که برای ادامه بقای خود به برخوردی متفاوت با مشتریان خود نیاز دارندکه در این راستا به ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذار پرداخته شده است که در این زمینه رشته مورد مطالعه بیمه بدنه ی اتومبیل می باشد.
در این فصل سعی شده ابتدا به تعریفات جامعی از بیمه و تاریخچه آن در ایران و جهان پرداخته شود،آن گاه انواع بیمه ها را ذکر کرده و پیرامون بیمه بدنه به صورت موضوع موردی پژوهش پرداخته شود و متغیرهای پژوهش را مورد بررسی قرار داده و همچنین آماری از بیمه بدنه در ایران و در استان گیلان و همچنین غرب گیلان یعنی سه شهر انزلی، رشت و فومن جمع آوری شده است.
در این فصل اطلاعات کلی در مورد بیمه و اطلاعات خاصی در مورد بیمه بدنه جمع آوری گردیده است تا به خواننده اطلاعات مناسبی در مورد پژوهش داده شود.

2-2) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن
2-2-1) ریشه لغوی بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد (کریمی،1376).
بعضی دیگر معتقدند که بیمه از کلمه بیما از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و (ترس) اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعد ها نیز دو شرکت بیمه روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند. کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است(Lee and Smith ,1997)
2-2-2) تعاریف بیمه
حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در کتاب تحریر الوسیله ج2-ص 2608 می فرمایند: بیمه عقد قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار، بدین صورت که بیمه گر ملزم و متعهد می شود در مقابل مبلغی که بیمه گر ملزم و متعهد می شود در مقابل مبلغی که آن را حق بیمه می گویند در صورت بروز خسارت بر موضوع بیمه خسارت وارده یا بخشی از آن را جبران نماید و به بیمه گذار پرداخت کند.
در تعریف دیگری به استناد ماده 1 قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت 1316، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده به او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدها یا وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی را که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.

2-2-3) تعریف عقد بیمه
براساس ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر ،طرف تعهد را بیمه گذار،وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می‎پردازد حق بیمه و آن چه بیمه می شود را موضوع بیمه گویند.
بیمه عقدی است:
لازم: هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در شرایطی خاص (بیمه عمر استثناء است زیرا برای بیمه گر لازم و برای بیمه گذار جائز است).
معوض: بیمه گر در عوض دریافت حق بیمه متعهد به جبران خسارت می باشد.
معلق: عقد بیمه برای بیمه گر معلق است زیرا تعهد بیمه گر مشروط به واقعه آینده و متحمل الوقوع است
الحاقی: عقدی است که یک طرف قبلاً شرایط معامله یا قرارداد را آماده کرده و طرف دیگر می تواند آن را رد یا قبول کند.
معوق یا دوتعهدی: تعهد یک طرف در مقابل تعهد طرف دیگر یا ارزش در مقابل ارزش دیگر (رجبیون، 1383)
2-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران و جهان
2-3-1) تاریخچه پیدایش بیمه
در بین همه نیاز هایی که بشر دارد نیاز به امنیت برجسته تر از بقیه به چشم می خورد چون به دلیل وجود خطرات احتمالی و اینکه امنیت در زندگی انسان نسبی است بنابراین دلیل مناسبی برای پیدایش بیمه بوده است.
بیمه به معنای واقعی خود ابتدا برای حمایت تجار در برابر خطرات کشتیرانی و دزدان دریایی به وجود آمد در واقع بیمه با پیدایش بیمه دریایی آغاز گردیده است. نامی که از بیمه ابتدا برده می شد بیشتر به نوعی شرط بندی و وام شباهت داشت.
نوعی از بیمه های دریایی حدود 3000سال قبل مورد استفاده قرار گرفت این نوع بیمه ها نخستین بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند،آن پول به خانواده هایشان پرداخت شود.
در حدود سال 1347 میلادی در بین رومیها رسوم بود اشخاصی که در قالب پرداخت وام با تجار قرار می گذاشتند اگر کشتی مال التجار آن ها در طول مسافرت خود دچار سانحه ای شده یا اسیر دزدان دریایی گردیده است و یا غرق شود، تجار وام گیرنده است از استرداد وام معاف گردند ولی هرگاه کشتی سالم به ساحل می رسید وام گیرنده متعهد بود علاوه بر اصل وام، مبلغی را به عنوان حق تضمین به وام دهنده پرداخت نماید و به این صورت شکل اولیه بیمه پدید آمد (ابراهیمی،1391).
در پیدایش بیمه نوع دوستی و نوع پروری به صورت برجسته به چشم می خورد و به مرور زمان رشته ها و انواع مختلف بیمه به وجود آمد. برای نمونه زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فرد به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسؤول واقع شود با بیمه مسئولیت تحت پوشش قرار می گیرند. در این خصوص می توان به بیمه مسئولیت پزشکان و مسئولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاههای رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست. بیمه های سیل، زلزله و خرابی رایانه بر همین منوال ظهور کرده اند.
2-3-2) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان
در سده هفدهم، قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قرن، قهوه خانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم انگلستان بازی می کردند. در قهوه خانه های لندن، اخبار مهم روز رد و بدل می شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می گرفت. همچنین معاملات بزرگ و حتی حراج ها در قهوه خانه انجام می شد Mith and Shun Wei, 1995)).
یکی از این قهوه خانه ها متعلق به”پانوین”بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریایی داشت. در سال 1691 ادوارد لویدز از تاور استریت به محلی که نبش خیابان “سمباد” وکوچه “آپ چرچ” قرار داشت نقل مکان کرد. در نزدیکی این محل سایر قهوه خانه های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه گران، دلالان، سفته بازان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان به قهوه خانه های مزبور رفت و آمد می کردند (کریمی،1376).
قهوه خانه لویدز در تاریخ بیمه شهرت جهانی دارد و قدیمی ترین مرکز تجمع بازرگانان می باشد. صاحبان کشتی و بازرگانان چون قهوه خانه لویدز را محل مناسبی یافتند کار بیمه کشتی ها را در آنجا انجام می‎دادند. آقای لویدز برای مشتریان خود اخبار و اطلاعات موردنیاز فراهم می آورد. در سال 1696 به انتشار روزنامه ای تحت عنوان “اخبار لویدز” که هفته ای سه بار در یک صفحه منتشر می شد مبادرت ورزید. بنابراین قهوه خانه لویدز را می توان پایه گذار بزرگترین مؤسسات بیمه در جهان به حساب آورد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید